تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ | 4:34 | نویسنده : مهدی قزوینی

فعل امر :

 فعلی است که ما به کسی یا چیزی دستور

 می دهیم تا کاری انجام دهد .

طریقه ی ساختن فعل امر بدین صورت است :

فعل امر از شش صیغه فعل مضارع مخاطب

ساخته می شود .

 ساختن امر به صورت زیر می باشد :

 ۱ - حرف مضارع( تـَ ) را از ابتدای فعل مضارع حذف

 می کنیم .

 2-  آخر فعل مضارع ( مفرد مذکر مخاطب )اگر

 دارای حرکت ضمه باشد آن را ساکن یعنی مجزوم

 می کنیم و در صیغه (مفرد مونث مخاطب) که به

 نون ختم می شود نون آن را حذف می کنیم .

 (مفرد مذکر مخاطب)  تَذْهَبُ     ذْهَبْ (مفرد مونث مخاطب)  

  تَذْهَبینَ          ذْهَبی

 3- چون فعل ساخته شده ابتدا به ساکن است و

 در عربی خوانده نمی شود به همین دلیل به اول

 فعل همزه ای می آوریم و حرکت همزه را از

 عین الفعل یعنی دومین حرف اصلی تعیین

 می کنیم .

حالا اگردومین حرف اصلی فتحه یاکسره ( ـــَـــــِـــ )

 باشد حرکت همزه (اِ ) می شود و اگر دومین حرف

 اصلی ضمه بود (  ــــُــ  ) همزه به ( اُ ) تبدیل

 می شود.

  مانند:

   ۱-  تَذْهَبُ         ذْهَبْ           اِذْهَبْ    =   برو

   2 -  تَجْلِسُ       جْلِسْ          اِجْلِسْ   =   بنشین

   3 -  تَکْتُبُ         کْتُبْ           اُ ْکتُبْ   =   بنویس

 نکته مهم  :

معمولا افعال مضارع بر حسب دومین حرف اصلی 

 متغیر است و این به علت لهجه های عرب زبانان

می باشد  و یاد گیری این افعال به صورت(سماعی)

 می باشد یعنی از راه شنیدن.

 1 - تَذهَبینَ       ذْهَبی               اِ ذْهَبی  =  برو

 2 - تَجلِسینَ     جْلِسی             اِجلِسی  =  بنشین

 3 - تَکتُبینَ          کْتُبی              اُ کْتُبی    =  بنویس   • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ