تاريخ : سه شنبه بیست و ششم دی 1391 | 23:53 | نویسنده : مهدی قزوینی
 

             قواعد درس ششمادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم دی 1391 | 18:58 | نویسنده : مهدی قزوینی

 

           ترجمه ی درس ششمادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391 | 17:11 | نویسنده : مهدی قزوینی
 

              قواعد درس پنجمادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391 | 15:47 | نویسنده : مهدی قزوینی
 

          ترجمه ی درس پنجمادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391 | 4:34 | نویسنده : مهدی قزوینی
 

              قواعد درس چهارمادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391 | 2:46 | نویسنده : مهدی قزوینی
 

           ترجمه ی درس چهارمادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391 | 2:18 | نویسنده : مهدی قزوینی
              

              قواعد درس سومادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هفدهم آبان 1391 | 21:13 | نویسنده : مهدی قزوینی
              

           ترجمه ی درس سومادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی ام مهر 1391 | 16:49 | نویسنده : مهدی قزوینی
                    

                 قواعد درس دومادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سی ام مهر 1391 | 6:59 | نویسنده : مهدی قزوینی

                  

            ترجمه ی درس دومادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و ششم مهر 1391 | 10:37 | نویسنده : مهدی قزوینی
 

            ترجمه ی درس اول

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم مهر 1391 | 13:17 | نویسنده : مهدی قزوینی
         

    

          یادآوری نکته های سال اول راهنماییادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم مهر 1391 | 13:16 | نویسنده : مهدی قزوینی
 

 

             قواعد صرف فعل ماضی در زبان عربیادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم مهر 1391 | 13:15 | نویسنده : مهدی قزوینی
  

      قواعد صرف فعل مضارع  در عربی

 ادامه مطلب

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ